Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

13 października 2022

Potrzebujesz informacji o nocie księgowej na 40 euro? Dobrze trafiłeś!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]